101 nejznámějších citátů Dalajlámy (o smyslu života, lidech) - Status for whatsapp

101 nejznámějších citátů Dalajlámy (o smyslu života, lidech)

Přinášíme vám motta, výroky a citáty samotného Dalajlámy. V Dalajlámových citátech je hodně moudrosti i poučení, kterými by se lidé měli řídit.

Citáty najdete rozděleny do následujících kategorií:

Dalajlámovy nejlepší citáty

 1. Moje náboženství je velmi prosté. Moje náboženství je laskavost.
 2. Že nedostanete v životě vždy to, co chcete, je někdy obrovské štěstí.
 3. Otevřete se změnám, ale neztrácejte své vlastní hodnoty.
 4. Lásce a vaření se oddávejte bez ohledu na nebezpečí.
 5. Protože všichni sdílíme tuto malou planetu Zemi, musíme se naučit žít v harmonii a míru mezi sebou a s přírodou. To není jen sen, ale nutnost.
 6. Štěstí není něco, co je již vytvořeno. Pochází z vašeho vlastního jednání.
 7. Naučte se pravidla, abyste je mohli správně porušovat.
 8. Jednou za rok vyjeďte někam, kde jste ještě nebyli.
 9. Když se člověku zdá, že všechno jde špatně, pokouší se do jeho života proniknout něco zázračného.
 10. Těm, na kterých nám záleží, dejme křídla, aby létali, kořeny, aby se vraceli, a důvody, aby zůstávali.
 11. Svůj úspěch hodnoťte podle toho, čeho všeho jste se pro něj vzdali.
 12. Vezměte v úvahu, že velká láska a velké skutky zahrnují velké riskování.
 13. Myslím, že tím nejskutečnějším náboženstvím je dobré srdce.
 14. Zvolme si být optimistou. Ten se cítí lépe. A pocity rozhodují o tom, k jakým činům se rozhodneme.
 15. Držte se tří R:
  – respektu vůči sobě
  – respektu vůči ostatním
  – zodpovědnosti (ang. Responsibility) za všechny svoje činy.
 16. Naše tělo v každé chvíli ví, co mu pomáhá a co ho ničí. Dává nám to najevo svými pocity.
 17. Buďte každý den nějaký čas o samotě.
 18. Buďte laskaví vždy, když je to možné. Vždy je to možné…
 19. Není větší ctnosti než trpělivost, stejně jako není horší nectnost než nenávist.
 20. Když si člověk uchová k životu kladný vztah, může být šťastný i v těch nejnepříznivějších podmínkách.
 21. Vyhrát nad sebou poprvé znamená uvědomit si, že mohu vyhrát tisíce dalších bitev.
 22. Spánek je nejlepší meditace.
Dalajlámovy nejlepší citáty

Dalajláma o smyslu života

 1. Smyslem našeho života je být šťastný.
 2. Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se.
 3. Štěstí není něco, co už někde existuje a jednou to přijde za námi. Štěstí vychází z našich činů.
 4. Kořenem štěstí je altruismus – přání sloužit druhým.
 5. Dělte se o svou zkušenost. Je to cesta jak dosáhnout nesmrtelnosti.
 6. Naším prvořadým účelem v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, alespoň jim neubližujte.
 7. Kořeny všechno dobra vycházejí z vděku za dobro.
 8. Existují jen dva dny v roce, kdy nemůžeme udělat vůbec nic. Jedním je včerejšek a druhým zítřek. Proto je dnešek tím správným dnem, kdy má člověk milovat, konat a žít.
 9. Základním cílem člověka není být lepší než jiný člověk, nýbrž být lepší než vlastní včerejší Já.
 10. Nedopusťte, aby malá hádka zničila velké přátelství.
 11. Pamatujte si, že nejlepší vztah je ten, ve kterém vaše vzájemná láska je vetší, než vaše vzájemné potřeby.
 12. Pocit, nemám žádnou hodnotu‘ je chybný. Absolutně chybný. Klameme sami sebe. Jestliže máme pevnou vůli, můžeme změnit cokoli. Jsme svým vlastním pánem.
 13. Buďte jemní k Zemi.
 14. Žijme tak, aby ničí činy nemohly ovlivnit to, jak přemýšlíme, konáme a jaké máme hodnoty. Buďme zkrátka uvnitř svobodní.
 15. Přemýšlejme o tom, jak se chováme, protože se stáváme svou vlastní obětí. Když se chováme špatně, všechno se nám ve zlém vrací.
 16. Žijte dobrý a čestný život. Až zestárnete a podíváte se zpátky, budete se moci radovat podruhé.
 17. Kdo nepěstuje svůj vnitřní svět, nemůže pochopit, jak obrovský vliv na člověka mají jeho vnitřní hodnoty. Vnitřní klid a vyrovnaná mysl jsou zdrojem štěstí a dobrého zdraví.
 18. Ukázněná mysl vede k uklidnění a spokojenosti. Neukázněná mysl vede k utrpení a bolesti.
 19. Štěstí pokaždé nepřichází s vytrvalostí – s tím, o co se snažíme a čeho nakonec dosáhneme. Štěstí naopak často přichází s tím, co vůbec neočekáváme, a přesto se s tím pokorně smíříme.
 20. Osvícení můžeme dosáhnout jen cvičením v meditaci. Neexistuje žádný jiný způsob, jak transformovat svou mysl.
 21. Štěstí nikdy nebude méně, když se o něj podělíš. Tak jako svíce může zapálit tisíce jiných svící a její plamen ani svit se tím neukrátí.
 22. Nikdy nebudeme spokojeni s vnějším světem, dokud nezačneme spokojeností v sobě.

Čtěte také: Jaký je smysl života? Jak ho najít? Různé přístupy a nápady

Dalajláma o smyslu života

Dalajlámovy citáty o lidech

 1. Láska a soucit jsou nutností, nikoli přepychem. Bez nich lidskost nemůže přežít.
 2. Lidé byli stvořeni k tomu, aby byli milováni, a věci k tomu, aby byly používány. Svět je v chaosu proto, že vše je naopak.
 3. Když prohrajete, nezapomeňte na tu lekci.
 4. Vzhled je cosi absolutního, ale realita taková není. Všechno je vzájemně provázané, nikoli absolutní.
 5. Veliké změny začínají jednotlivými lidmi. Základem míru na celém světě je vnitřní klid a mír v srdci každého jednotlivého člověka. Každý z nás může přinést svůj vklad.
 6. Čím více se snažíme držet minulosti, tím směšnější a poničenější se náš život stává.
 7. Pamatujte, že mlčení je někdy tou nejlepší odpovědí.
 8. Soucit a sounáležitost nejsou znamením slabosti, ale síly.
 9. Naši nepřátelé nám poskytují vynikající příležitost procvičit si trpělivost, pevnost a city.
 10. V důsledku nedokonalosti světa jsme my všichni nedokonalí.
 11. Naše planeta nepotřebuje víc úspěšných lidí. Zoufale potřebuje ty, kteří tvoří mír, léčí, obnovují, vyprávějí příběhy a milují vše živé.
 12. Milující atmosféra ve vaší domácnosti je základem vašeho života.
 13. Pokud chceme, aby lidé v našem okolí byli šťastni, učme se empatii. A pokud chceme být sami šťastni, učme se empatii.
 14. Jednu důležitou věc musíme mít pořád na paměti a nechat se jí vést životem. Bez ohledu na to, co lidé říkají, jsme takoví, jací jsme. Ne druhých, ale sebe se ptejme, jak chceme prožít svůj život.
 15. Rozlišujme druhé lidi. Něco jiného je ten, kdo vhodně ukazuje na naše chyby a nedostatky. Ten si zaslouží respekt a poděkování, protože nám pomáhá odhalovat poklad ukrytý v našich schopnostech. Ale něco jiného je ten, který se snaží být naším nepřítelem. Nebuďme zklamaní z toho, že ho nemůžeme změnit.
 16. Ryzí soucítění je založeno na jasném uznání faktu, že druzí – podobně jako my sami – chtějí štěstí a že mají právo překonat utrpení. Na tomto základě člověk získává zájem o blahobyt druhých, ať je jeho přístup jakýkoli. To je soucítění.
 17. Povýšenost nikdy nemá žádnou omluvu. Pochází buď z malého sebevědomí, nebo se opírá o dočasné a povrchní úspěchy.
 18. Já své nepřátele porážím tím, že je vnímám jako přátele. Kdykoli chceme zvýšit svou odolnost vůči nepřátelům, pak je vnímejme jako nejlepší učitele, protože jejich přítomnost nám poskytuje báječnou příležitost k rozvíjení tolerance, trpělivosti a porozumění.
Dalajlámovy citáty o lidech

Dalajlámovy citáty o starostech

 1. Má-li problém řešení, nemá smysl dělat si starosti. Pokud řešení nemá, starosti nepomohou.
 2. Pesimismus vede k neúspěchu.
 3. Nedopusť, aby chování jiných ničilo tvůj vnitřní mír.
 4. Nesouhlas je něco normálního.
 5. Skutečným vítězem je ten, kdo dokáže porážet svůj hněv a zlobu.
 6. Čím hlouběji prohlédnéme utrpení, tím více se blížíme cíli vysvobození z utrpení.
 7. Při nedorozumění s vašimi milovanými, řešte pouze vzniklou situaci. Netahejte do toho minulost.
 8. Vztek a nenávist jsou jako rybářský háček. Je velice důležité se ujistit, že jsme se na něj nechytili.
 9. Negativní reakcí můžeme vyřešit jeden problém. Ale současně zasejeme semínka pro několik dalších.
Dalajlámovy citáty o starostech

Dalajlámovy citáty v angličtině (s překladem)

 1. “An open heart is an open mind.” – Otevřené srdce, otevřená mysl.
 2. “Every day, think as you wake up: Today I am fortunate to be alive, I have a precious human life, I am not going to waste it.”
  – Každý den s probuzením přemýšlejte: Dnes mám štěstí, že jsem naživu, mám vzácný lidský život, nebudu ho plýtvat.“
 3. “Consider carefully: what prevents you from living the way you want to live your life?”
  – Pečlivě zvažte: co vám brání žít tak, jak opravdu chcete žít svůj život?
 4. “The more you are motivated by love, the more fearless and free your action will be.” – Čím více vás bude motivovat láska, tím nebojácnější a svobodnější budou vaše činy.
 5. “Peace does not mean an absence of conflicts; differences will always be there. Peace means solving these differences through peaceful means; through dialogue, education, knowledge; and through humane ways.”
  – Mír neznamená absenci konfliktů; rozdíly tam vždy budou. Mír znamená řešení těchto rozdílů mírovými prostředky; prostřednictvím dialogu, vzdělávání, znalostí; a humánními způsoby.
 6. “The whole purpose of religion is to facilitate love and compassion, patience, tolerance, humility, and forgiveness.” – Celým účelem náboženství je usnadňovat lásku a soucit, trpělivost, toleranci, pokoru a odpuštění.
 7. “Only the development of compassion and understanding for others can bring us the tranquility and happiness we all seek.” – Pouze rozvoj soucitu a porozumění ostatním nám může přinést klid a štěstí, které všichni hledáme.
 8. “Compassion is the radicalism of our time.” – Soucit je radikalismus naší doby.
 9. “A disciplined mind leads to happiness, and an undisciplined mind leads to suffering.” – Disciplinovaná mysl vede ke štěstí, nedisciplinovaná mysl vede k utrpení.“
 10. “Love is the absence of judgment.” – „Láska je absence souzení.“
 11. “We can live without religion and meditation, but we cannot survive without human affection.” – Můžeme žít bez náboženství a meditace, ale nemůžeme přežít bez lidské náklonnosti.
 12. “Even when we have physical hardships, we can be very happy. ” – I přes fyzické potíže můžeme být šťastni.
Dalajlámovy citáty v angličtině (s překladem)

Další výroky Dalajlámy

 1. Vždy mě dojme příklad malého hmyzu, například včel. Přírodní zákony nařizují, aby včely pracovaly společně, mají-li přežít. Výsledkem je jejich instinktivní smysl pro společnou odpovědnost. Nemají žádnou ústavu, policii, náboženství ani morální výcvik, ale díky své přirozenosti pracují věrně pospolu. Občas možná bojují, ale většinou žije celá kolonie ve vztahu spolupráce. Lidé na druhé straně mají ústavy, rozsáhlé právní systémy a policejní síly. Máme náboženství, pozoruhodnou inteligenci a srdce schopné milovat. Přesto však v praxi naše vynikající vlastnosti za tímto malým hmyzem zaostávají. V určitých směrech cítím, že jsem ubožejší než včely.
 2. Co Dalajlámu nejvíce překvapuje na lidech?
  Lidé. Protože obětují zdraví, aby vydělali peníze, potom obětují peníze, aby znovu získali zdraví, potom se tak znepokojují minulostí a budoucností, že si neužívají přítomnosti, a.. tak nežijí ani v přítomnosti, ani v budoucnosti. A žijí tak, jakoby neměli nikdy zemřít, a potom zemřou bez toho, aby předtím žili.
 3. Dotaz novináře: Jak se má člověk chovat, aby dosáhl vnitřního osvícení? Odpověď dalajlámy: Dobře se najíst a pořádně se vyspat. Vstanete pak jako rybička a přejde vás zlost na celý svět.
 4. Já narozeniny neslavím. Ten den se pro mě nijak neliší od ostatních. Každý den je den narození. Vstáváte ráno a všechno je svěží. Důležité však je, že ten nový den vám musí přinést radost.
 5. Ve skutečnosti nemá náš pocit štěstí či neštěstí v daném okamžiku příliš společného s našimi konkrétními podmínkami, ale spíše je to výsledek toho, jak vnímáme naši situaci, jak spokojeni jsme s tím, co máme.
 6. Když si uvědomíte, že jste udělali chybu, učiňte ihned kroky k nápravě.
 7. Pokud si myslíte, že jste příliš malý na to, abyste něco změnili, nikdy jste nebyli v posteli s komárem.
Další výroky Dalajlámy

Další Dalajlámovy duchovní citáty

 1. Přirozeností všech jevů je měnit se v každém okamžiku, naznačuje nám to, že všechny jevy postrádají schopnost trvat, postrádají schopnost být stále stejné.
 2. Cítím, že podstatou duchovní praxe je váš postoj k druhým.
 3. Rozkvět přichází díky skutkům, nikoliv díky modlitbám.
 4. Hledat štěstí a zůstat při tom lhostejný k utrpení druhých, je tragickým omylem.
 5. Každý z nás má svou odpovědnost za celé lidstvo. V tom spočívá má jednoduchá víra. Nepotřebujeme chrámy, ani složitou filosofii. Náš vlastní mozek a naše srdce jsou chrámem. Naší filosofií je dobro.
 6. Uvnitř těla jsou miliardy různých částic. Podobně existuje mnoho různých myšlenek a různých stavů mysli.
 7. Když je člověk zamilovaný, začíná vždycky tím, že podvádí sebe, a končí tím, že podvádí ostatní. Svět tomu říká romantická láska.
 8. Téma soucitu nijak nesouvisí s náboženstvím. Je to věc celého lidstva, sjednocující podmínka přežití lidské rasy.
 9. Všeobecně vzato, jsem přesvědčen, že všechna náboženství světa mají potenciál sloužit lidstvu a vychovávat dobré lidi.
 10. Ve světě neexistuje vakuum. Kde ubývá dobré energie, přibývá zlá, a naopak. Stejně je s našimi vlastnostmi. Potřebujeme pouze správně identifikovat protipóly, abychom pochopili, co dělat méně a co více. Příklad, protipólem k pokoře je pýcha a marnivost. Snažme se oslabit ty negativní a posílit ty pozitivní. Pak se začneme posouvat.
 11. Čas je nezastavitelný. I když uděláme chybu, nemůžeme přetočit hodiny zpátky a zkusit to znovu. Ale to ani není potřeba. Úplně stačí poradit si v přítomnosti lépe.
 12. Nebuďme zklamáni z toho, že nás lidé zrazují. Staří přátelé odcházejí, noví přátelé se objevují. Je to jako s dny. Důležité je, aby pro nás měli smysl. Naši přátelé i naše dny.

Který z Dalajlámových citátů a rčení je váš oblíbený?

Hledáte další inspiraci?

Líbily se vám citáty Dalajlámy? Podívejte se i na následující články:

Uložte si Dalajláma citáty na později a svým kamarádům:

Dalajláma o smyslu života

Dalajlámovy citáty o lidech

Líbí se vám Dalajláma citáty? Nasdílejte je svým kamarádům!

Treading

#Cool Status

Cool Status for whatsapp

#happy birthday Happy Birthday Wishes

मेरे सबसे करीबी और सबसे पुराने दोस्त को जन्मदिन की बधाई! मैं धन्य महसूस करता हूं, क्योंकि हमारी दोस्ती जीवन का एक सच्चा उपहार है।

#Atitude Status

My Life My Rules, My Passion My Atitude

#Love status

ख्याल रखा करो अपना माना की ज़िन्दगी आपकी है पर जान तो आप हमारी हो ना

#Couple Status

नहीं रहा जाता यार तेरे से बात किये बिना तभी तो तुम्हे CALL और SMS करते है वरना अच्छा तो हमें भी नहीं लगता तुम्हे परेशान करना

#Sad status

तेरी आखरी मुलाकात मेरी ज़िंदगी की आखरी ख़ुशी थी 💔

More Posts
x