150 nejoblíbenějších latinských citátů (s českým překladem) - Status for whatsapp

150 nejoblíbenějších latinských citátů (s českým překladem)

Připravili jsme pro vás nejoblíbenější latinské citáty s překladem. Latinské citáty a rčení naleznete rozdělené do následujících kategorií:

Nejznámější latinské citáty

 1. Per aspera ad astra – Přes překážky ke hvězdám.
 2. Veni, vidi, vici – Přišel jsem, viděl jsem, zvítězil jsem – (Caesar)
 3. Faber est suae quisque fortunae. –  Každý svého štěstí strůjce.
 4. Factis ut credam facis – Není třeba slov, stačí činy.
 5. Exitus Acta Probat. – Účel světí prostředky.
 6. Audaces fortuna iuvat – Odvážnému štěstí přeje.
 7. Nunc aut numquam – Teď nebo nikdy.
 8. Veritas vincit – Pravda vítězí.
 9. Veritas liberabit – Pravda vás vysvobodí.
 10. Experientia docet – Zkušenost učí.
 11. Sine labore non erit panis in ore – Bez práce nebude chleba do úst (Bez práce nejsou koláče).
 12. Nus pro omnibus, omnes pro uno – Jeden za všechny, všichni za jednoho.
Nejznámější latinské citáty

Vtipné latinské citáty

 1. Aquam ex pumice postulas – Chceš dostat z kamene vodu. (volný překlad: Vymámit z jalové krávy tele)
 2. Cacatio matutina est tamquam medicina – Ranní stolice je jako lék.
 3. Meum est propositum in taberna mori – Mým záměrem je zemřít v hospodě.
 4. Arcanum boni tenoris animae – Tajemství dobré nálady.
 5. Dies stultis quoque mederi solet – Čas dovede často vyléčit i hlupáka.
 6. Epistula nōn ērūbēscit – Dopis se nečervená.
 7. Pater incertus, mater semper certa est – Otec je nejistý, matka je vždy jistá.
 8. Stultorum mater sempiter gravida – Matka hlupáků je stále těhotná.
 9. Fallere falentes non est fraus – Klamat podvodníka není zločin.
 10. Felix, qui nihil debet. – Šťastný, kdo nic nedluží.
 11. Lupus ovium custos – Vlk hlídá ovce. Podobně jako: Kozel zahradníkem.
 12. Nunc est bibendum – Nyní je třeba pít.
 13. Omnis alcoholicus mendax. – Každý alkoholik lže.
Vtipné latinské citáty

Nejoblíbenější latinské citáty a rčení

 1. Carpe diem – Užívej dne.
 2. Carpe vitam – Užívej život.
 3. Fames optimus est cocus – Hlad je nejlepší kuchař
 4. Bis dat, qui cito dat – Dvakrát dává, kdo rychle dává.
 5. Bona pacta, boni amici – Jasné smlouvy, dobří přátelé.
 6. Homō putat, Deus mūtat – Člověk míní, Pán Bůh mění.
 7. In vino veritas, in aqua sanitas – Ve víně je pravda, ve vodě zdraví.
 8. Homō hominī lupus – Člověk člověku vlkem. 
 9. Mens sana in corpore sano – Ve zdravém těle zdravý duch.
 10. Facit ipsa occasio furem – Příležitost dělá zloděje.
 11. Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus – Radujme se tedy, dokud jsme mladí.
 12. Clāra pacta – bonī amīcī – Dobré účty dělají dobré přátele.
 13. Festina lente – Pospíchej pomalu. 
 14. Littera scripta manet – Co je napsáno, trvá / to je dáno.
 15. Ā tuō Lare incipe! – Začni od svého Lara (domácí bůh). Podobně jako: Nejdříve si zameť před vlastním prahem.
 1. Christus mansionem benedicat (C+M+B+K+M+B+) – Kristus žehnej tomuto domu
 2. Dē omnibus dubitandum (est) – O všem je třeba pochybovat.
 3. Fistula dulce canit, volucrem cum decipit auceps – Píšťala sladce zpívá, když ptáčník chytá ptáka; (Podobně jako „Když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají“).
 4. Omnis exceptio est ipsa quoque regula. – Každá výjimka je v podstatě také pravidlem. (Výjimka potvrzuje pravidlo.)
 5. Ecce Homo. – Hle, člověk!
 6. Dīvide et imperā – Rozděl a panuj.
 7. Ergo bibamus! – Tak tedy pijme!
 8. Finis coronat opus – Konec korunuje dílo. (Konec dobrý, všechno dobré).
 9. Foedum inceptu, foedum exitu. – Co špatně začíná, špatně skončí.
 10. Ad impossibilia nemo obligatur. – Nikdo není povinen plniti nemožné.
 11. A nihilo nihil – Z ničeho nic není, z ničeho nic nevznikne.
 12. Ubi sementem feceris, ita mettes – Jak zaseješ, tak sklidíš.
 13. Cogito ergo sum. – Myslím, tedy jsem. René Descartes
 14. Dē factō – Ve skutečnosti.
 15. Nihil novi sub sole – Nic nového pod sluncem.
 16. Post bellum auxilium. – Pomoc po válce. (Lidově – „S křížkem po funuse“).
Nejoblíbenější latinské citáty a rčení

Krátké latinské citáty

 1. Nihil gratis. – Nic není zadarmo.
 2. Caeca individa est. – Závist je slepá.
 3. Acta non verba – Činy, ne slova
 4. Exempla trahunt – Příklady táhnou.
 5. Nota bene – Dobře si všimni
 6. Pacta sunt servanda – Dohody se musejí zachovávat.
 7. Pecunia non olet – Peníze nesmrdí.
 8. Praga mater urbium – Praha matka měst
 9. Quo vadis – Kam kráčíš
 10. Vinum bene bibitur – Víno se dobře pije.
 11. Veritas omnia vincit – Pravda vše přemáhá.
 12. Omnis habet sua dona dies. – Každý den má své dary. – Martialis
 13. Laesa repugnat ovis. – I ovce se brání, je-li napadena. – Propertius
 14. Fortuna caeca est – Štěstí je slepé. – M. T. Cicero

Latinské citáty o lásce

 1. Amor tussisque non celatur – Lásku a kašel nelze zatajit.
 2. Omnia vincit amor – Všechno přemáha láska. (Láska nad vším vítězí.)
 3. Amor non est sanabilis herbis – Láska není vyléčitelná bylinkami. – Ovidius
 4. Omnia vincit amor et nos cedamus amori. – Všechno přemáha láska, i my lásce podléháme.
 5. Ut ameris, ama – Abys byl milován, miluj
 6. Amor fati – Osudová láska
 7. Amor caecus – Slepá láska (Láska je slepá).
 8. Amor ut lacrima: oculis oritur, in pectus cadit – Láska je jako slza: vzniká v oku, dopadá do srdce – Publilius Syrus.
Latinské citáty o lásce

Latinské citáty o životě

 1. Edo, ut vivam, non vivo, ut edam – Jím, abych žil, nikoli žiji, abych jedl.
 2. Elixir vitae – Elixír života
 3. Aqua vitae – Živá voda, voda života
 4. Fere libenter homines id quod volunt credunt. – Lidé rádi věří tomu, co si přejí.  —  Gaius Julius Caesar
 5. Nemo nascitur sapiens – Nikdo nerodí se moudrým.
 6. Omnia tempus habent. – Všechno má svůj čas.
 7. Pulsate et aperietur vobis – Tlučte a bude vám otevřeno
 8. Sine amicitia vita est nulla – Bez přátel života není.
 9. Tempora mutantur, et nos mutamur in illis – Časy se mění a my s měníme v nich.
 10. Vivere militare est. – Žít znamená bojovat./ Život je boj.
 11. Donec eris felix multos numerabis amicos tempora si fuerint nubila solus eris. – Dokud budeš štasten, budeš mít mnoho přátel, ale zachmuří-li se čas, budeš sám. – Ovidius
 12. Vita brevis, ars longa – Život je krátký, ale umění přetrvá.
 13. Labor omnia vincit improbus. – Urputná práce vše zmůže. – Vergilius
 14. In tranquillo quilibet gubernator. – Na klidném moři může být kormidelníkem kdokoli.  – Seneca ml.
 15. Satius est recurrere quam currere male – Lepší je vrátit se než běžet špatně.
 16. Arbor mala, mala māla – Špatný strom nese špatná jablka.

Latinské citáty o smrti

 1. Abi in pace – Odejdi v pokoji
 2. De mortuis nil nisi bene. – O mrtvých jen dobře.
 3. Memento mori – Pamatuj na smrt
 4. Memento homo, quia pulvis es et in pulverem reverteris – Pamatuj člověče, že prach jsi a v prach se obrátiš.
 5. Mors principium est – Smrt je teprve počátek.
 6. Per atria mortis – Skrz brány smrti.
 7. Requiescat in pace – Ať odpočívá v pokoji. (R.I.P.)
 8. Una hora ultima – Jedna z nich je poslední. (Memento na hodinách)
 9. Pracecipuum naturae bonum mors – Smrt je největší dar přírody.

Latinské citáty o přírodě

 1. Igne natura renovatur integra – Veškerá příroda se obnovuje ohněm.
 2. Alma māter – Matka živitelka (též označení Univerzity)
 1. Sine aqua non vita est – Bez vody není života.
 2. Sine sole nihil sum – Bez Slunce nejsem nic.
Latinské citáty o přírodě

Latinské citáty o vzdělání

 1. Non scholae sed vitae discimus – Neučíme se pro školu, ale pro život.
 2. Nullus est liber tam malus, ut non aliqua parte prosit – Není tak špatné knihy, aby alespoň v něčem nebyla prospěšná.
 3. Omne initium difficile est. – Každý začátek je těžký.
 4. Quidquid discis tibi discis – Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe.
 5. Quot capita, tot sententiae – Kolik hlav, tolik myšlenek. (Víc hlav víc ví.)
 6. Repetitio mater studiorum – Opakování (je) matka studia. Také: Opakování je matka moudrosti.
 7. Scio me nihil scire – Vím, že nic nevím.
 8. Verba movent, exempla trahunt – Slova hýbají, příklady táhnou.
 9. Errando diccimus – Chybami se učíme.
 10. Experientia est optima rerum magistra. – Zkušenost je nejlepší učitelkou.

Latinské citáty o hlouposti

 1. Stultorum infinitus est numerus – Hlupáků je nekonečný počet.
 2. Stulti maxime sibi nocent – Hloupí škodí nejvíce sobě.
 3. Stultorum mater sempiter gravida – Matka hlupáků je stále těhotná.
 4. Stultitia excusationem non habet. – Hloupost nemá omluvy. —  Marcus Tullius Cicero
 5. Vacua vasa plurium sonant – Prázdné nádoby nejvíc duní.

Latinské citáty na tetování

 1. In magnis et voliusse sat est. – Ve velkých věcech i chtít znamená dost. – Propertius
  Ignoscas aliis multa, nihil sibi. – Druhým odpouštěj mnoho, sobě nic. – Ausonius
 2. Audacem fortuna iuvat. – Odvážnému štěstí přeje. – Vergilius
 3. Carpe diem quam minimum credula postero. – Užij dne a zítřku veř co nejméně.
 4. Numquam eminentia invidia carent – Tomu, co vyniká, se nikdy nevyhýbá závist. —  Velleius Paterculus Gaius
 5. Per aspera ad astra – Přes překážky ke hvězdám.
 6. Improvidus, Apto, quod Victum – Improvizuj, přizpůsob se a překonej.
 7. Non desistas, non exieris – Nikdy se nevzdávej, nikdy nepřestávej.
 8. Citius, altius, fortius – Rychleji, výše, silněji.
 9. Faber est suae quisque fortunae. –  Každý svého štěstí strůjce.
 10. Omnium Rerum Principia Parva Sunt. – Počátky všech věcí jsou malé.
 11. Non progredi est regredi – Nejít vpřed znamená jít zpět.
 12. Factis ut credam facis – Není třeba slov, stačí činy.
 13. Aut aut, tertium nōn datur – Buď anebo, třetí možnost není.

Který z latinských citátů a rčení je váš oblíbený?

Které latinské motivační citáty a rčení se vám líbily nejvíce?

Hledáte další inspiraci?

Líbily se vám latinské citáty? Podívejte se i na následující články:

Uložte si citáty o lásce na později a svým kamarádům:

Latinské citáty o lásce

Latinské citáty o životě

Latinské citáty o přírodě

Vtipné latinské citáty

Líbí se vám citáty? Nasdílejte je svým kamarádům!

Treading

#Cool Status

Cool Status for whatsapp

#happy birthday Happy Birthday Wishes

मेरे सबसे करीबी और सबसे पुराने दोस्त को जन्मदिन की बधाई! मैं धन्य महसूस करता हूं, क्योंकि हमारी दोस्ती जीवन का एक सच्चा उपहार है।

#Atitude Status

My Life My Rules, My Passion My Atitude

#Love status

ख्याल रखा करो अपना माना की ज़िन्दगी आपकी है पर जान तो आप हमारी हो ना

#Couple Status

नहीं रहा जाता यार तेरे से बात किये बिना तभी तो तुम्हे CALL और SMS करते है वरना अच्छा तो हमें भी नहीं लगता तुम्हे परेशान करना

#Sad status

तेरी आखरी मुलाकात मेरी ज़िंदगी की आखरी ख़ुशी थी 💔

More Posts
x