Fyzikální veličiny a jednotky: přehledná tabulka, procvičování - Status for whatsapp

Fyzikální veličiny a jednotky: přehledná tabulka, procvičování

Připravili jsme pro vás přehlednou tabulku fyzikálních veličin a jejich jednotek. Najdete zde základní i odvozené fyzikální veličiny. Tabulku k vytištění i testy a procvičování.

U každé veličiny najdete v tabulce název, značku, základní jednotku, vzorec a odkaz na Wikipedii s podrobným vysvětlením dané veličiny.

Základní fyzikální veličiny

Základní fyzikální veličiny jsou veličiny, které jsou vzájemně nezávislé a pomocí kterých definujeme všechny ostatní, tzv. odvozené veličiny.

Veličina Značka Základní jednotka Jméno jednotky
Délka l m metr
Čas t s sekunda
Hmotnost m kg kilogram
Termodynamická teplota T K kelvin
Elektrický proud I A ampér
Látkové množství n mol mol
Svítivost I cd kandela

Odvozené fyzikální veličiny

Odvozené fyzikální veličiny jsou veličiny, které jsou odvozené od základních veličin. V tomto prvním seznamu uvádíme veličiny, které se nečastěji používají ve středoškolské fyzice.

Název fyzikální veličiny Značka Základní jednotka Jméno jednotky Základní vzorec
obsah S m2 metr čtvereční
objem V m3 metr krychlový
hustota ρ (ró) kg/m3 kilogram na metr krychlový ρ = m/v
dráha s m metr  
rychlost v m/s metr za sekundu v = s/t
zrychlení a m/s2 metr za sekundu na druhou a = v/t
síla F N newton F = m.a
tíha G N newton G = m.g
tlak p Pa pascal p = F/S 
hydrostatický tlak ph Pa pascal ph = h.ρ.g
atmosférický tlak pa Pa pascal pa = F/S
tlaková síla Ft N newton Ft = p.S
moment síly M N.m newton metr M = F.r
práce W J joule W = F.s
výkon P W watt P = W/t
teplo Q J joule Q = c.m.(t-t0)
polohová energie Ep J joule Ep = mgh
pohybová energie Ek J joule Ek = ½m.v2 
vnitřní energie U J joule  
frekvence f Hz hertz f = 1/T
vlnová délka λ  (lambda) m metr λ = v/f
elektrické napětí U V volt U = R.I
elektrický odpor R Ω ohm R = U/I
úhel (rovinný)   rad radián  
teplota (Celsiova) t °C stupeň Celsia

Další odvozené fyzikální veličiny

V tomto dalším seznamu uvádíme další odvozené fyzikální veličiny, které už se většinou na střední škole neberou. Hodí se pro vysokoškolské učivo.

Název fyzikální veličiny Značka Základní jednotka Jméno jednotky
molární (látková) koncentrace c mol/m3 mol na metr krychlový
molární objem Vm m3/mol metr krychlový na mol
objemový průtok QV m3/s metr krychlový za sekundu
hybnost p kg.m/s kilogram krát metr za sekundu
úhlová rychlost ω (omega) rad/s radián za sekundu
úhlové zrychlení α (alfa) / ε (epsilon) rad/s2 radián za sekundu na druhou
prostorový úhel Ω (omega) sr steradián
elektrický potenciál φ (fí) V volt
elektrická kapacita C F farad
elektrická vodivost G S siemens
elektrický náboj Q C coulomb
magnetický tok φ (fí) Wb weber
indukčnost L H henry
světelný tok Φ (fí) lm lumen
intenzita osvětlení E lx lux
jas L cd/m2 kandela na metr čtvereční
viskozita η (éta) Pa.s pascal sekunda
radioaktivita   Bq becquerel
absorbovaná dávka záření D Gy gray
dávkový ekvivalent ionizujícího záření H Sv sievert
katalytická aktivita   kat katal
povrchové napětí σ (sigma) N/m newton na metr
intenzita záření Ie W/m2 watt na metr čtvereční
zářivý tok Φe (fí) W watt
tepelná kapacita C J/K joule na kelvin
tepelná vodivost λ (lambda) W/m.K watt na metr a kelvin
hustota energie záření we J/m3 joule na metr krychlový
impedance Z Ω ohm
admitance Y S siemens 
reaktance X Ω ohm
vlnové číslo σ (sigma) m-1 metr na mínus první
akce   J.s joule sekunda
entropie S J/K joule na kelvin
měrná tepelná kapacita c J/kg.K joule na kilogram a kelvin
kondutivita σ (sigma),  γ (gama) S/m siemens na metr
permitivita ε (epsilon) F/m farad na metr
permeabilita μ (mí) H/m henry na metr
rezistivita ρ (ró) Ω.m ohm metr
mechanické napětí σ (sigma) Pa pascal
hustota elektrického proudu J A/m2 ampér na metr krychlový
Intenzita elektrického pole E V/m volt na metr
intenzita magnetického pole H A/m ampér na metr
elektrická indukce D C/m2 coulomb na metr čtvereční
magnetická indukce B T tesla
impuls síly I N.s newton sekunda
moment hybnosti L kg.m2/s kilogram krát metr na druhou za sekundu
ryv j m/s3 metr za sekundu na třetí

Přehledná tabulka k vytištění

Připravili jsme pro vás přehlednou tabulku k vytištění – PDF verze je rovnou připravená k tisku. Excel verze se hodí, pokud chcete například nějaké jednotky z tabulky smazat či přesunout.

Testy a procvičování fyzikálních veličin

Připravili jsme pro vás procvičovací testy na fyzikální veličiny. K dispozici máte 4 různé testy – čistě jednotky, čistě značky, lehký mix značek a jednotek, těžký mix značek a jednotek. Testy můžete provádět opakovaně. Sdílejte svým kamarádům!

Mix jednotek a značek – lehké:

0 volby, 0 prům

Fyzikální veličiny – mix lehké

1 / 21

Jaká je značka práce?

2 / 21

Jaká je jednotka práce?

3 / 21

Jaká je značka výkonu?

4 / 21

Jaká je značka hmotnosti?

5 / 21

Jaká je značka zrychlení?

6 / 21

Jaká je jednotka elektrického proudu?

7 / 21

Jaká je značka elektrického napětí?

8 / 21

Jaká je jednotka energie?

9 / 21

Jaká je značka energie?

10 / 21

Jaká je jednotka elektrického napětí?

11 / 21

Jaká je jednotka síly?

12 / 21

Jaká je značka síly?

13 / 21

Jaká je jednotka termodynamické teploty?

14 / 21

Jaká je značka termodynamické teploty?

15 / 21

Jaká je značka délky?

16 / 21

Jaká je jednotka výkonu?

17 / 21

Jaká je značka rychlosti?

18 / 21

Jaká je značka elektrického proudu?

19 / 21

Jaká je značka obsahu?

20 / 21

Jaká je značka objemu?

21 / 21

Jaká je značka času?

Vaše skóre je

Průměrné skóre je 54%

0%

Mix jednotek a značek – těžké:

0 volby, 0 prům

Fyzikální veličiny – mix těžké

1 / 32

Jaká je značka úhlového zrychlení?

2 / 32

Jaká je jednotka indukčnosti?

3 / 32

Jaká je značka světelného toku?

4 / 32

Jaká je jednotka intenzity osvětlení?

5 / 32

Jaká je značka hustoty?

6 / 32

Jaká je značka elektrického náboje?

7 / 32

Jaká je jednotka objemového průtoku?

8 / 32

Jaká je jednotka frekvence?

9 / 32

Jaká je značka viskozity?

10 / 32

Jaká je jednotka intenzity magnetického pole?

11 / 32

Jaká je jednotka vlnové délky?

12 / 32

Jaká je jednotka viskozity?

13 / 32

Jaká je jednotka magnetické indukce?

14 / 32

Jaká je značka úhlové rychlosti?

15 / 32

Jaká je jednotka elektrické kapacity?

16 / 32

Jaká je značka svítivosti?

17 / 32

Jaká je jednotka hybnosti?

18 / 32

Jaká je značka tlaku?

19 / 32

Jaká je jednotka látkového množství?

20 / 32

Jaká je jednotka elektrické vodivosti?

21 / 32

Jaká je jednotka tlaku?

22 / 32

Jaká je jednotka elektrického odporu?

23 / 32

Jaká je jednotka momentu síly?

24 / 32

Jaká je značka elektrického odporu?

25 / 32

Jaká je značka frekvence?

26 / 32

Jaká je jednotka svítivosti?

27 / 32

Jaká je značka elektrické kapacity?

28 / 32

Jaká je značka vlnové délky?

29 / 32

Jaká je jednotka jasu?

30 / 32

Jaká je jednotka rovinného úhlu?

31 / 32

Jaká je jednotka elektrického náboje?

32 / 32

Jaká je jednotka světelného toku?

Vaše skóre je

Průměrné skóre je 42%

0%

Jednotky:

0 volby, 0 prům

Fyzikální veličiny – jednotky

1 / 27

Jaká je jednotka intenzity magnetického pole?

2 / 27

Jaká je jednotka indukčnosti?

3 / 27

Jaká je jednotka svítivosti?

4 / 27

Jaká je jednotka magnetické indukce?

5 / 27

Jaká je jednotka intenzity osvětlení?

6 / 27

Jaká je jednotka elektrické vodivosti?

7 / 27

Jaká je jednotka energie?

8 / 27

Jaká je jednotka elektrického odporu?

9 / 27

Jaká je jednotka elektrické kapacity?

10 / 27

Jaká je jednotka frekvence?

11 / 27

Jaká je jednotka vlnové délky?

12 / 27

Jaká je jednotka rovinného úhlu?

13 / 27

Jaká je jednotka síly?

14 / 27

Jaká je jednotka termodynamické teploty?

15 / 27

Jaká je jednotka práce?

16 / 27

Jaká je jednotka elektrického napětí?

17 / 27

Jaká je jednotka světelného toku?

18 / 27

Jaká je jednotka momentu síly?

19 / 27

Jaká je jednotka látkového množství?

20 / 27

Jaká je jednotka výkonu?

21 / 27

Jaká je jednotka viskozity?

22 / 27

Jaká je jednotka elektrického proudu?

23 / 27

Jaká je jednotka elektrického náboje?

24 / 27

Jaká je jednotka jasu?

25 / 27

Jaká je jednotka hybnosti?

26 / 27

Jaká je jednotka objemového průtoku?

27 / 27

Jaká je jednotka tlaku?

Vaše skóre je

Průměrné skóre je 36%

0%

Značky:

0 volby, 0 prům

Fyzikální veličiny – značky

1 / 26

Jaká je značka tlaku?

2 / 26

Jaká je značka frekvence?

3 / 26

Jaká je značka elektrického proudu?

4 / 26

Jaká je značka energie?

5 / 26

Jaká je značka objemu?

6 / 26

Jaká je značka výkonu?

7 / 26

Jaká je značka práce?

8 / 26

Jaká je značka délky?

9 / 26

Jaká je značka hustoty?

10 / 26

Jaká je značka hmotnosti?

11 / 26

Jaká je značka síly?

12 / 26

Jaká je značka rychlosti?

13 / 26

Jaká je značka úhlové rychlosti?

14 / 26

Jaká je značka zrychlení?

15 / 26

Jaká je značka úhlového zrychlení?

16 / 26

Jaká je značka elektrického odporu?

17 / 26

Jaká je značka vlnové délky?

18 / 26

Jaká je značka viskozity?

19 / 26

Jaká je značka času?

20 / 26

Jaká je značka světelného toku?

21 / 26

Jaká je značka elektrické kapacity?

22 / 26

Jaká je značka svítivosti?

23 / 26

Jaká je značka elektrického napětí?

24 / 26

Jaká je značka elektrického náboje?

25 / 26

Jaká je značka termodynamické teploty?

26 / 26

Jaká je značka obsahu?

Vaše skóre je

Průměrné skóre je 61%

0%

Čtěte také:

Uložte si zkratky států na později a svým kamarádům:

Pomohl vám článek – zkratky států? Nasdílejte ho svým kamarádům! Třeba i jim pomůže!

Treading

#Cool Status

Cool Status for whatsapp

#happy birthday Happy Birthday Wishes

मेरे सबसे करीबी और सबसे पुराने दोस्त को जन्मदिन की बधाई! मैं धन्य महसूस करता हूं, क्योंकि हमारी दोस्ती जीवन का एक सच्चा उपहार है।

#Atitude Status

My Life My Rules, My Passion My Atitude

#Love status

ख्याल रखा करो अपना माना की ज़िन्दगी आपकी है पर जान तो आप हमारी हो ना

#Couple Status

नहीं रहा जाता यार तेरे से बात किये बिना तभी तो तुम्हे CALL और SMS करते है वरना अच्छा तो हमें भी नहीं लगता तुम्हे परेशान करना

#Sad status

तेरी आखरी मुलाकात मेरी ज़िंदगी की आखरी ख़ुशी थी 💔

More Posts
x