Literární druhy a žánry – stručný přehled a porovnání - Status for whatsapp

Literární druhy a žánry – stručný přehled a porovnání

Chcete vědět, jaké existují literární druhy a žánry? Jste tu správně, máme pro vás stručný přehled.

 • Literární díla se dělí na 3 hlavní druhy – lyriku, epiku a drama.
 • Pod každý literární druh spadají jednotlivé literární žánry

Lyrika

Jedná se o literární druh, který nemá děj. Je to druh poezie, která vyslovuje básníkovy pocity, jeho úvahy, myšlenky a nálady, upřednostňuje monologické vyjádření v první osobě. Lyrika nezachycuje časovou následnost událostí.

1) Óda

 • Jedná se o lyrickou báseň či hudební skladbu, která oslavuje předmět , osobu nebo vlast.
 • Název vychází z řeckého ódé=zpěv.
 • Někdy může obsahovat i úvahu nad různými tématy.
 • Jedná se o protiklad elegie.
 • Podobným žánrem může být chvalozpěv neboli hymnus, ten je ale oproti ódě kratší a nezaměřuje se tolik na určité téma.
 • Jeden z významných autorů ód je Friedrich Schiller, který napsal Ódu na radost.

2) Hymnus (Chvalozpěv)

 • Původně hymnus opěvoval bohy a i dodnes má charakter velebení nebo chvály.
 • Básníci jím vždy vyjadřovali krásu, dobro, ušlechtilost, vznešené myšlenky.
 • Hymnus je žánrem vysokého stylu, jelikož autor oslavuje a velebí takový objekt, která je sám o sobě kvalitou.
 • Mezi poetickými formami má hymnus nejméně osobní charakter.

3) Žalm

 • Žalm se nejčastěji objevuje v Bibli a to především ve Starém zákoně.
 • Jedná se o modlitbu, která je psána poetickou formou za pomoci klasických semitských jazykových nástrojů.
 • Blíží se k Ódě a Elegii. Knihy žalmů se nazývají žaltáře.

4) Elegie (Žalozpěv)

 • Elegie je Žalozpěv, který má smutný, zadumaný, tklivý charakter a ráz.
 • Námětem většinou bývá smutek nad smrtí blízké osoby, žal nad ztracenou láskou nebo mládím.
 • Elegie mohou být ve formě básně, ale i také jako hudební skladby.
 • V antice byla elegie považována za vrchol poezie a často se objevovala v podobě politických básní.

5) Píseň

 • Jedná se o žánr, ke kterému se řadí texty, které jsou určené ke zpěvu i kratší básně, jež se vyznačovaly pravidelnou stavbou, rytmem a výrazným rýmem.
 • Dělíme ji na dva druhy: lidovou píseň (jedná se o píseň, u které není znám její původní autor) a píseň umělou.

6) Epigram

 • Epigram vychází z řeckého slova epigramma=nápis.
 • Původně se jednalo o nápis na budovách, pomnících a náhrobních kamenech.
 • Později se epigram stal krátkou básní, která se vyznačuje ironií až sarkasmem.
 • Většinou bývá zakončený výraznou pointou.

7) Epitaf

 • Epitaf je velmi krátký text, který informuje o zemřelé osobě.
 • Zabývá se životem zesnulého, nebo se nějak tematicky vrací k jeho myšlenkám, názorům, hodnotám, životním postojům a dílu.
 • Může, ale nemusí jít přímo o nápis, který je vyrytý na náhrobku.
 • V dalším smyslu může epitaf označovat přímo náhrobní kámen nebo desku.

8) Pásmo

 • Pásmo je volný proud myšlenek a nápadů.
 • Každý verš je do jisté míry tematicky samostatný a celé pásmo má vyvolat dojem jednoho obraze, tedy celku.
 • Pásmo může být i sestavené z úryvků literárních děl např. k nějakému významnému kulturnímu nebo historickému výročí.

9) Kaligram

 • Jedná se o typograficky upravenou báseň, jejíž písmena či slova jsou uspořádána do určitého obrazce, který naznačuje její obsah.
 • U kaligramu tedy nezáleží na jeho obsahové stránce, ale především na grafické podobě.
 • Nemusí se vůbec rýmovat.
 • Jedná se tedy o propojení literatury a výtvarného umění.

Epika

Epika je narozdíl od lyriky založená na ději, vyprávění příběhu. Příběh v tomto smyslu zaznamenává události v čase a řadu kauzálně spojených prvků.

1) Román

 • Román je jedním ze základních literárních žánrů, se kterým se setkáváme již po mnoho století.
 • Má mnoho postav, dějišť, více dějových linií a může mít jinou než chronologickou kompozici.
 • Může být také ve verších.

2) Novela

 • Jedná se o epický žánr kratšího nebo středního rozsahu, stejně jako povídka, s níž může být někdy zaměňována.
 • Od románu se liší především tím, že se soustředí pouze na jeden jednoduchý, ale poutavý a nápaditý příběh. Tomu se věnuje dramaticky a bývá zakončená závěrečnou pointou.

3) Povídka

 • Povídka je stejně jako novela kratšího nebo středního rozsahu. Je kratší než román, ale na druhou stranu je delší než anekdota či jiné žánry drobné epiky. Má jednodušší dějovou linku a menší počet postav.  Patří mezi fikci a téměř vždycky je prozaický a ne veršovaný.

4) Pohádka

 • Pohádka je epický prozaický žánr ústní lidové slovesnosti.
 • Vypráví nereálné příběhy s pohádkovými postavami, které působí na lidi.
 • Má dobrý konec, kdy dobro zvítězí nad zlem.

5) Epos

 • Jedná se o rozsáhlou dějovou veršovanou skladbu opěvující hrdinské skutky nebo významné události.
 • Kompozice těchto děl bývá volná, děj je pomalý a je tvořen epizodami.
 • Nejznámější epos je Epos o Gilgamešovi, který je považován za nejstarší dílo světové literatury.

6) Bajka

 • Bajka je literární útvar, ve kterém se zvířata chovají a mluví jako lidé.
 • Z každé bajky vyplývá poučení nebo varování před chybným jednáním.
 • Zvířata v bajkách bývají nositeli lidských vlastností.
 • Bajka by měla na člověka výchovně působit.

7) Legenda

 • Pochází z latinského slova legere=“to, co má být čteno“.
 • Jedná se o epický literární útvar.
 • Legendy pojednávají o životě světců, o zázracích apod.
 • Jejich účelem bylo vytvořit věřícím nějaký vzor hodný následování.
 • Historické pravdy bývají v legendách velmi málo.

8) Pověst

 • Pověst může mít dva druhy, buď prozaickou nebo poetickou.
 • Jedná se o literární epický útvar související s lidovou slovesností.
 • Pověst vznikala vždy na základě pravdivé události a tím se liší od pohádky.
 • Tím, že se šíří po mnoha generací, tak postupně ztrácí na objektivitě. Každý vypravěč si k jejímu obsahu přidá něco svého a udělá ji zajímavější.

9) Mýtus

 • Mýtus je tradiční vyprávění, které „vysvětluje“ např. stvoření světa nebo jiné otázky, na něž lidé před časem neznali odpovědi.
 • V mýtech často vystupují bohové.
 • V dnešní době se výraz mýtus může používat pro nepravdu, fámu, pověru, kterou není snadné vymýtit.

Drama

Drama patří stejně jako lyrika a epika mezi literární druhy. Tvoří se tak, že je příběh vyprávěn pomocí dialogů a monologů. Nejčastějším námětem pro drama je vyhrocený konflikt.

1) Tragédie

 • České označení pro tragédii je truchlohra.
 • Je považována za nejvýraznější a nejvýznamnější druh dramatu.
 • Mívá vážný obsah.
 • Tragédie vznikla již v období antiky, kdy měla přesně danou strukturu.
 • Aristoteles stanovil tyto části tragédie: expozice, kolize, krize, peripetie a katastrofa.

2) Komedie

 • Jedná se o veselé dílo, které má vždy šťastný konec.
 • Může jít o dílo literární nebo dramatické.
 • Základními znaky bývá humor a komika, zamyšlení nad lidskými vlastnostmi s patřičným nadhledem.
 • Slovo je původem latinské, označovalo zpěv šaška.

3) Fraška

 • Slovem fraška označujeme něco komického, přehnaného až těžko uvěřitelného, často třeba v souvislosti s politikou.
 • V původním významu je fraška typem divadelní hry, komedie, která pracuje s nadsázkou.
 • Humor je ve fraškách nadsazený, obsahuje určité zažité stereotypy, charaktery postav bývají z tohoto důvodu zjednodušené.

4) Muzikál

 • Jedná se o dramatický žánr, který spojuje prvky literární, hudební i taneční.
 • Většinou jde o divadelní inscenaci nebo filmové zpracování.
 • Muzikál může být ve zpívané podobě nebo je v něm spojeno mluvené slovo i zpěv.
 • Představení lze celé odtančit, ale tanec není v muzikálu podmínkou.

5) Opera

 • Jedná se o uměleckou formu, která v sobě spojuje hudbu a divadlo.
 • Celý text nebo aspoň jeho většina je zazpívaná.
 • Jednotlivé písně se nazývají árie.
 • Hudební doprovod zajišťuje orchestr.
 • Příběh, o kterém opera pojednává, bývá popsán v tzv. libretu.

6) Opereta

 • Jedná se o zábavný divadelní útvar, který spojuje hudební i dramatický žánr.
 • Typickým znakem operety je střídání zpěvu a mluveného slova.
 • Bývá označována jako spojení opery a činohry.
 • Současným nástupcem operety je muzikál.
 • Náměty operet jsou komediální, samotné dílo se člení do dějství nebo jednání.
Literární druhy a žánry

Lyricko – epické

1) Balada

 • Balada je veršovaný útvar často s ponurým dějem.
 • Většinou končí nešťastně až tragicky.
 • Balady mají prudký dějový spád a bohatý jazyk.
 • Námětem je v mnoha případech provinění člověka, které je potrestáno řízením nadpřirozených bytostí či osudu. 

2) Romance

 • Romance je veršovaná báseň.
 • Většinou pojednává o lásce (nejenom mezi lidmi, ale i k vlasti, národu apod.)
 • Narozdíl od balady nemá pochmurný nebo tragický děj.

Čtěte také:

Sdílejte a uložte si článek – literární druhy a žánry svým kamarádům:

Treading

#Cool Status

Cool Status for whatsapp

#happy birthday Happy Birthday Wishes

मेरे सबसे करीबी और सबसे पुराने दोस्त को जन्मदिन की बधाई! मैं धन्य महसूस करता हूं, क्योंकि हमारी दोस्ती जीवन का एक सच्चा उपहार है।

#Atitude Status

My Life My Rules, My Passion My Atitude

#Love status

ख्याल रखा करो अपना माना की ज़िन्दगी आपकी है पर जान तो आप हमारी हो ना

#Couple Status

नहीं रहा जाता यार तेरे से बात किये बिना तभी तो तुम्हे CALL और SMS करते है वरना अच्छा तो हमें भी नहीं लगता तुम्हे परेशान करना

#Sad status

तेरी आखरी मुलाकात मेरी ज़िंदगी की आखरी ख़ुशी थी 💔

More Posts
x